De 30% Regeling

Gebruikte bedragen zijn geldig in 2023

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.
Met extraterritoriale kosten worden bedoeld de extra of dubbele kosten die gemaakt worden door werknemers die buiten het land van herkomst verblijven.
Dit is een gerichte vrijstelling.

De voorwaarden waar een werknemer aan moet voldoen om de 30% regeling te mogen toepassen zijn:

 • De werknemer is geworven in het buitenland of naar Nederland uitgezonden.
 • De werknemer werkt in loondienst van een Nederlandse werkgever.
 • De werknemer heeft een specifieke deskundigheid welke niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze deskundigheid kan aannemelijk gemaakt worden door de werknemer een salaris te bieden van meer dan € 41.954,- (2023) per jaar exclusief de vrije vergoedingen en de toegepaste 30% regeling.
 • Wanneer de werknemer jonger dan 30 jaar is, maar wel over een Nederlandse mastertitel (of een gelijkwaardige buitenlands titel) beschikt, mag er een lagere minimale salarisnorm toegepast worden. Het bij deze werknemers geldende fiscale loon is € 31.891,- (2023), exclusief de vrije vergoedingen en de toegepaste 30% regeling. 
 • Vanaf de maand na het bereiken van de 30 jarige leeftijd, dient de hoge salarisnorm toegepast te worden.
 • De werknemer die in het wetenschappelijk onderzoek werkt en een arts in opleiding vormt hierop een uitzondering; voor hun geldt geen salarisnorm.
 • De werknemer heeft in de afgelopen 24 maanden vóór de 1e werkdag in Nederland minimaal 16 maanden hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.
 • De werknemer is in het bezit van een geldige beschikking. (Het formulier, waarmee de aanvraag gedaan kan worden, kan op de website van de belastingdienst gedownload worden.)

Indien het inkomen niet helemaal toereikend is, dan mag een deel van de 30% regeling toegepast worden tot aan het bedrag van de geldende salarisnorm op jaarbasis.

Voorbeeld 1:

Een werknemer verdient een belastbaar loon van € 80.000,- per jaar incl. vakantiegeld en bruto vergoedingen en minus de bruto verzekeringspremies.
Per maand is zijn fiscaal loon € 80.000,- / 12 = € 6.666,67.
Hierover wordt de 30%-regeling als volgt toegepast:

€ 6.666,67 x 30% = € 2.000,- 30% regeling.
Hiermee komt het maandelijks fiscaal loon op € 6.666,67 -/- € 2.000,- = € 4.666,67 uit en dus boven de ondergrens van € 3.496,17 (€ 41.954,- / 12).

Voorbeeld 2:

Een werknemer verdient een bruto salaris van € 44.266,80 per jaar incl. vakantiegeld en bruto vergoedingen en minus de bruto verzekeringen.
Per maand is zijn fiscaal loon € 44.266,80 / 12 = € 3.668,90.
Hierover wordt de 30%-regeling als volgt toegepast:

€ 3.668,90 x 30% = € 1.100,67 netto vergoeding voor extraterritoriale kosten.
Met deze berekening komt het fiscaal loon op € 3.668,90 -/- € 1.100,67 = € 2.568,23. Dit is onder de grens die de belastingdienst heeft gesteld.
In dit geval zal WePayroll een berekening maken waarbij er een “deel” van de 30%-regeling toegepast wordt, zonder dat het fiscaal loon onder de minimum salarisnorm komt:

€ 3.668,90 -/- € 3.496,17 = € 172,73 is de maximale netto vergoeding die deze werknemer per maand krijgt aan 30%-regeling.
Het fiscaal loon wordt dus € 3.496,17.
Bij deze werknemer kan dus maar 4,9% van de 30%-regeling worden toegepast.

Voorbeeld 3:

Een werknemer verdient een bruto maandsalaris van € 3.000,- + een bruto vergoeding van € 50,-. Zijn totaal belastbare loon per maand is dus € 3.050,- en daarmee komt hij niet in aanmerking voor de 30%-regeling.
Echter heeft deze werknemer 1 x per jaar een extra uitkering voor vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,33% en een jaarlijkse bonus van 10% over het jaarsalaris incl. vakantietoeslag en eindejaars uitkering.

In dit geval kan deze werknemer op jaarbasis wel in aanmerking komen voor de 30%-regeling aangezien hij door de extra uitkeringen boven de ondergrens uit zal komen.
Daarom zal WePayroll bij deze werknemers een berekening maken in december van ieder jaar. We berekenen daarbij dan hoeveel van de 30%-regeling kan worden toegepast zonder beneden de minimale salarisnorm uit te komen.

Voor deze werknemer zou dit als volgt zijn:

Jaarsalaris

3.000 x 12

= € 36.000,-

Bruto vergoeding

50 x 12

= € 600,-

Vakantietoeslag

36.000 x 8%

= € 2.880,-

Eindejaarsuitkering

36.000 x 8.33%

= € 2.998,80

Jaarlijkse bonus

41.878,80 x 10%

= € 4.187,88

Het jaarlijks bruto salaris van deze werknemer is € 46.666,68 terwijl de ondergrens slechts € 41.954,- is.
Deze werknemer heeft dus uiteindelijk recht op een extraterritoriale kosten vergoeding van € 4.712,68.
Hiermee komt zijn jaarlijks belastbare loon uit op € 46.666,68 -/- 4712,68 = € 41.954,- en is er alsnog 10,10% van de 30% regeling toegepast.

Tenslotte een paar belangrijke tips:

 • Wanneer een werknemer bij zijn vorige werkgever de 30% regeling mocht toepassen, dan dient hij voor de nieuwe werkgever binnen 4 maanden na indiensttreding een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om de lopende 30% regeling geldig te laten blijven. In dat geval mag de nieuwe werkgever vanaf het begin van zijn dienstverband de 30% regeling weer toepassen.
 • De minimale salarisnorm wordt in geval van een parttime dienstverband of onbetaald verlof niet naar rato verlaagd, maar blijft gelijk.
 • In het geval van een verminderd aantal uren als gevolg van ouderschapsverlof, geboorteverlof of zwangerschapsverlof mag de minimale salarisnorm wel naar rato worden verlaagd.
 • De 30% regeling is maximaal 5 jaar per werknemer, verdeelt over de eventuele werkgevers waarvoor hij/zij in Nederland heeft gewerkt.
 • Met de genoemde salarisnorm wordt door de Belastingdienst "meer dan" bedoeld.  Om te voorkomen dus dat er ondanks dat we het minimum van de Belastingdienst (€ 41.954,- (2023) aanhouden toch niet wordt voldaan aan de norm telt WePayroll altijd €1 op bij de minimum salarisnorm en pas dan delen we door 12.  Hierdoor kom je nooit onder de salarisnorm.

WePayroll
#WeLoveYourPayroll

De 30% regeling tijdens garden leave

Vrijgesteld zijn van werk, in afwachting van het aflopen van het dienstverband, oftewel met garden leave gaan, in combinatie met het toepassen van de 30% regeling. Hoe zit dat?

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.