De 30% regeling tijdens garden leave

Vrijgesteld zijn van werk, in afwachting van het aflopen van het dienstverband, oftewel met garden leave gaan, in combinatie met het toepassen van de 30% regeling. Hoe zit dat?

 

Mag je de regeling toepassen, terwijl je geen arbeid meer verricht?

Het antwoord daarop is:
Volgens de Belastingdienst kwalificeert doorbetaald loon onder deze omstandigheden als loon uit vroegere dienstbetrekking. Op loon uit vroegere dienstbetrekking, net zoals een ontslagvergoeding, is de 30%-regeling niet van toepassing. Echter, er is ook jurisprudentie die garden leave kwalificeert als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, op dergelijk loon is de 30%-regeling wel van toepassing mits dit fiscaal wordt genoten binnen de looptijd (zie hierna). Kortom, er is verschil in inzicht in de kwalificatie en aan de werkgever adviseren wij in de regel om de 30%-regeling zekerheidshalve niet toe te passen.

In aanvulling op bovenstaande het volgende. De looptijd van de 30%-regeling kan eerder eindigen dan de einddatum die op de beschikking staat. Dat is het geval als de tewerkstelling is geëindigd. De tewerkstelling eindigt de dag voordat de garden leave periode begint. Alsdan eindigt de looptijd op de laatste dag van het loontijdvak volgend op het loontijdvak waarin de tewerkstelling eindigt. Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking.

Voorbeeld
Stel, wanneer een medewerker op 28 februari zijn laatste werkdag heeft gehad, is het advies om per 1 maart geen 30%-regeling meer toe te passen op het doorbetaalde loon (inclusief het maandelijks betaalde vakantiegeld en overig maandelijks loon). Op ander loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat betrekking heeft op een voorliggende periode, zoals een bonus of afrekening vakantiedagen, dat nog in maart wordt betaald, mag wel de 30%-regeling toegepast worden. Op loon wat na maart nog wordt (na)betaald is in geen geval de 30%-regeling meer van toepassing.

Als nu een medewerker op 15 februari met garden leave zou gaan, dan is het advies om het doorbetaalde te loon te knippen in een deel dat ziet op de periode 1-14 februari en hierop de 30%-regeling toe te passen en in een deel dat ziet op de periode 15-28 februari en hierop niet de 30%-regeling toe te passen. Voor overig loon (uit tegenwoordige dienstbetrekking) dat ziet op een voorliggende periode geldt hetzelfde als hierboven.

 

Waar moet ik nog meer op letten?

De 30% regeling geldt voor maximaal 5 jaar. Wanneer de medewerker uit dienst gaat, is het van belang dat de medewerker binnen 3 maanden na het beëindigen van de werkzaamheden een contract elders getekend moet hebben, om het recht op de 30% regeling te kunnen behouden.                                          Let wel; Het gaat hierbij om ondertekening van het contract, en niet de startdatum van het nieuwe dienstverband elders.

Blijf je binnen de termijn van 3 maanden dan dient uiteraard de 30% regeling bij de nieuwe werkgever wel opnieuw aangevraagd te worden.

Het kan voor de medewerker dus interessant zijn, om garden leave op de tweede dag van de maand in te laten gaan. In dat geval is de medewerker nog actief op 1 maart, start garden leave formeel op 2 maart, en mag je derhalve de 30% nog voor de maand maart volledig toepassen.

Daarmee begint de 3 maanden termijn voor het ondertekenen van een nieuw contract elders pas op 1 april. Uiteraard mag de 30% niet langer toegepast worden, dan de daadwerkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst.

WePayroll
#WeLoveYourPayroll

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

De 30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.