De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd. Deze wet heeft als doel meer evenwicht te brengen tussen vaste en flexibele contracten. Er zal veel veranderen per 1 januari 2020. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen:

- De ketenbepaling wordt weer 3 jaar in plaats van 2 jaar.
Tijdelijke contracten die elkaar opvolgen wordt een keten genoemd. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen nu automatisch een vast contract na 3 opeenvolgende tijdelijke contracten of na 3 jaar. Een contract gestart binnen 3 jaar maar aflopend na 3 jaar is dus bij aanvang reeds een contract voor onbepaalde tijd. Tussen de tijdelijke contracten mag er maximaal 6 maanden tussen zitten om opvolgend van elkaar te zijn. Is deze periode langer dan 6 maanden, dan begint de keten opnieuw.
Bij cao kan worden afgeweken van de ketenbepaling.

Voor contracten die op of na 1-1-2020 eindigen geldt de ketenbepaling van 3 jaar, tenzij het termijn van 2 jaar al overschreden is. Er is dus geen spraken van een overgangsrecht.

- De berekening van de transitievergoeding wijzigt:

  • Werknemers hebben vanaf het begin van het dienstverband recht op een transitievergoeding en niet meer na 2 jaar dienstverband.
  • Werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest, bouwen geen hogere transitievergoeding op.
  • Werknemers bouwen de transitievergoeding op over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst en dus niet meer op afgeronde halve dienstjaren.

- Een werkgever kan bij het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter door middel van de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) verschillende ontslagronden met elkaar combineren.

Oproepkrachten met een nulurencontract of min-max contract moeten jaarlijks een aanbod van de werkgever krijgen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod wordt dan gebaseerd op een gemiddelde van de gewerkte arbeidsduur in de voorafgaande 12 maanden.

Payroll bedrijven kunnen geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren. Zij worden in de wet anders gedefinieerd dan uitzendbedrijven. Daarnaast hebben de payroll werknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

- De WW-premie wordt hervormd. De werkgever betaalt een hogere WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract dan voor werknemers met een vast contract.

** Payrollbedrijven dienen voor een adequate pensioenregeling te zorgen voor de payrollwerknemers. Deze regeling is echter uitgesteld tot 1 januari 2021.

 

Bron: Rendement.nl, Rijksoverheid.nl

De 30% regeling tijdens garden leave

Vrijgesteld zijn van werk, in afwachting van het aflopen van het dienstverband, oftewel met garden leave gaan, in combinatie met het toepassen van de 30% regeling. Hoe zit dat?

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

De 30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.