Betaald verlof

Werknemers hebben recht op een aantal vormen van verlof. Het recht op de meeste vormen van verlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Men ziet ook dat er in het CAO (afwijkende) regels over verlof zijn gemaakt, dit wordt ook wel bijzonder verlof genoemd.

In dit artikel zullen de verschillende wettelijk verplichte vormen van betaald verlof benoemd en kort uiteengezet worden. Let erop dat dit artikel een samenvatting is van kernpunten van de wet, wellicht worden een paar uitsluitsels aangehaald maar doe altijd nader onderzoek wanneer je met een dergelijk verlof geconfronteerd wordt.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een zwangere werkneemster heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof. Het begin van dit verlof wordt berekend door vanaf de dag na de uitegerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen.
De werkneemster moet uiterlijk 4 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof.
Elke week minder dan de 6 weken die de werkneemster opneemt, wordt opgeteld bij het bevallingsverlof. Bijvoorbeeld: een werkneemster neemt 4 weken zwangerschapsverlof op. Het bevallingsverlof van deze werkneemster wordt dan met 2 weken vermeerderd.

Het bevallingsverlof duurt minimaal 10 weken, ook wanneer de werkneemster later is bevallen dan haar uitgerekende bevallingsdatum.
Een werkneemster heeft per 1 januari 2015 het recht om het bevallingsverlof in delen op te nemen.
Dit geldt echter alleen voor het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van de bevalling.
Dit deel van het verlof mag gespreid over een periode van maximaal 30 weken opgenomen worden.
De totale duur van het verlof verandert niet, ook de uitkering en manier van uitbetaling blijft hetzelfde. (UWV keert uit alsof het verlof in een aaneengesloten periode is opgenomen.)

Gebruikelijk is dat de werkgever het loon van de werkneemster gedurende deze periode door betaald. Het UWV keert aan de werkgever een uitkering van maximaal 100% van het maximumdagloon uit. Wanneer een werkneemster meer dan het maximumdagloon verdient, vult de werkgever het resterende deel zelf aan. De zwangerschap heeft dus nooit invloed op het inkomen van de werkneemster.

Kraamverlof

Vaders van pasgeboren baby’s hebben recht op 2 dagen kraamverlof. (In de volksmond ook wel vaderschapsverlof genoemd.) Over deze 2 dagen moet de werkgever het loon doorbetalen. Aansluitend hebben zij het recht om 3 dagen ouderschapsverlof op te nemen. Dit is uiteraard onbetaald, feitelijk gezien krijgen ze een voorschot op hun ouderschapsverlof, wat onbetaald verlof is.

Kortdurend zorgverlof

Werknemers kunnen zich op hun recht op kortdurend zorgverlof beroepend wanneer een (pleeg)kind, partner, of ouder noodzakelijke zorg behoeft. Per 12 maanden mag de werknemer maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur als kortdurend zorgverlof opnemen. De 12 maanden beginnen te tellen vanaf het eerste moment dat dit verlof aangesproken wordt.

De werkgever is verplicht om tijdens dit kortdurend zorgverlof minimaal 70% van het loon door te betalen. Wanneer 70% van het loon minder is dan het minimumloon, moet de werkgever het minimumloon uitbetalen.

Let op dat de werknemer ook voor andere bekenden, denk hierbij aan kennissen, buren, vrienden, zorgverlof op kan nemen in bepaalde gevallen.

Calamiteitenverlof

Alle werknemers hebben recht op calamiteitenverlof in bepaalde situaties. Men beroept zich voornamelijk op dit verlof wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die een directe onderbreking van het werk vereisen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leiding die in huis springt. Hieronder staan de voorbeelden van calamiteitenverlof zoals in de wet beschreven, geciteerd:

  • Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen
  • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden
  • Een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn [werknemer] vrije tijd kon plaatsvinden
  • De uitoefening van het actief kiesrecht

Bijzonder verlof

Bijzonder of buitengewoon verlof wordt buiten de WAZO om geregeld. Bijvoorbeeld in het CAO, personeelsreglement, of arbeidsovereenkomst. Voorbeelden die gebruikelijkerwijs vaak voorkomen zijn verlof voor een huwelijk of verhuizing

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.