Lage-inkomensvoordeel – LIV

Met ingang van 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel in werking getreden.

Het is een nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein. De loonkosten voor bepaalde werknemers worden verlaagd, waardoor bedrijven gestimuleerd worden deze werknemers in dienst te houden of in dienst te nemen.

Voorwaarden voor het LIV

Als werkgever kom je voor deze tegemoetkoming in aanmerking, wanneer er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
 • de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt (in 2017 is dat 65 jaar + 9 maanden);
 • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het Wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 22 jaar;
 • de werknemer tenminste 1.248 verloonde uren per jaar heeft.
Gemiddeld uurloon

Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking gedeeld door het aantal verloonde uren in het betreffende jaar.

Verloonde uren

De contracturen die zijn overeengekomen, waaronder ook niet-gewerkte uren zoals bijvoorbeeld ziekte en verlof. Daarnaast vallen uitbetaalde extra uren ook onder verloonde uren, zoals uitbetaalde overwerkuren.

Ook niet-opgenomen uren die wel uitbetaald worden, vallen onder verloonde uren. Denk aan uitbetaalde verlofuren.

Norm 1.248 verloonde uren per jaar

Indien een werknemer in de loop van het jaar in dienst treedt, worden de 1.248 uren niet evenredig verminderd.

De werknemer bereikt de AOW-leeftijd

Indien de werknemer later in het jaar de AOW-leeftijd bereikt, is de kans groot dat er nog aan de 1.248 uren norm voldaan kan worden. Alle verloonde uren van het aangiftetijdvak waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt, tellen mee voor de norm.

Hoogte van het LIV
Gemiddeld uurloon over 2017LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV per werknemer per jaar (o.b.v. 38-urige werkweek)
€ 9,66 of meer tot € 10,63€ 1,01€ 2.000
€ 10,63 tot € 12,08€ 0,51€ 1.000


Voor een werknemer die meer dan 38 uur per week werkt, gelden nog steeds de bovengenoemde bedragen en worden dus niet herrekend.

Wat moet ik doen om LIV te ontvangen?

Zolang de loonaangifte elke maand wordt ingediend, zijn geen aparte acties nodig voor jou als werkgever om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit de polisadministratie en beoordeeld op basis daarvan voor welke werknemers je als werkgever recht hebt op het LIV.

Als blijkt dat je in 2017 recht hebt op het LIV wordt deze uitbetaald in september 2018.

De procedure gaat als volgt:
 • Voor 15 maart 2018 ontvang je een voorlopige berekening van het UWV welke is gebaseerd op de loonaangiften over 2017 die tot en met 31 januari 2018 zijn ingediend.
 • Tot en met 1 mei 2018 kunnen correcties over 2017 ingediend worden. Deze correcties worden meegenomen in de definitieve berekening.
 • Voor 1 augustus 2018 worden de definitieve berekeningen verstuurd door de Belastingdienst.
 • De uitbetaling vindt uiterlijk op 12 september 2018 plaats door de Belastingdienst.

WePayroll kan assisteren in de controle van de voorlopige berekening en eventuele correcties doorgeven richting de Belastingdienst, indien gewenst.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel?

Voor wat betreft de overgangsregeling hoeft er niets te gebeuren.
WePayroll zal ervoor zorgen dat deze overgang goed verloopt.

Indien werknemers aan de voorwaarden voldoen, dien je dat aan te geven bij ons. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de juiste gegevens via de loonaangifte bij het UWV en de Belastingdienst terechtkomen. De aanvraag loopt dan via de loonaangifte.

Bestaat het recht op meerdere loonkostenvoordelen voor een werknemer, dan dan zullen wij ze allen aanvragen. Het hoogste loonkostenvoordeel wordt dan uitbetaald.

(LKV ouderen en arbeidsgehandicapten zijn even hoog, alleen LKV ouderen wordt dan uitbetaald.)

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het LIV?
 • Indien het LKV even hoog of hoger is dan het LIV, dan wordt het LKV uitbetaald.
 • Indien het LKV lager is dan het LIV, wordt het LIV uitbetaald.
Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het Jeugd LIV?
 • Dan worden beide tegemoetkomingen uitbetaald.

Indien er nog verdere vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via e-mail support@wepayroll.com of telefonisch via 040 842 1635.

Bronnen: Rijksoverheid, Rendement

De 30% regeling tijdens garden leave

Vrijgesteld zijn van werk, in afwachting van het aflopen van het dienstverband, oftewel met garden leave gaan, in combinatie met het toepassen van de 30% regeling. Hoe zit dat?

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

De 30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.