Onbetaald verlof

Sommige vormen van onbetaald verlof zijn geregeld in de wet, de meesten zijn dat niet. Vaak zijn er in het CAO nog andere regels opgesteld. Ook kunnen er bepaalde afspraken gemaakt zijn in een regeling tussen de werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Hieronder worden kort een aantal vormen van onbetaald verlof behandeld. Let erop dat dit een samenvatting van de kernpunten is en dat er een aantal dingen, zoals bepaalde uitzonderingen, niet uiteengezet zijn.

Ouderschapsverlof – wettelijke regeling

Met ouderschapsverlof heeft de werknemer het recht om tijdelijk minder te werken zodat hij/zij meer tijd kan besteden aan een kind tot 8 jaar.
De werknemer heeft recht op 26 maal de arbeidsduur per week. Op fulltime basis vertaalt dit zich in 1040 uur.
De afspraken die gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst over bv. werkzaamheden en werkuren veranderen niet.

In principe mag de werkgever de aanvraag voor ouderschapsverlof niet weigeren, tenzij dit wordt gedaan op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen.
Daarnaast geldt het onvoorwaardelijk recht om 3 dagen ouderschapsverlof op te nemen rond de geboorte van het kind. Dit recht bestaat naast het kraamverlof van 2 dagen.

Het kan zijn dat bepaalde facetten omtrent ouderschapsverlof per CAO anders geregeld zijn dan in de wet.

Langdurend zorgverlof – wettelijke regeling

Werknemers hebben recht op zorgverlof. Dit betekent dat wanneer naasten van de werknemer noodzakelijke zorg behoeven, de werknemer verlof kan opnemen om dit te bieden. Voorbeelden hiervan zijn: het zieke kind, partner, of ouder. Maar ook andere familieleden zoals broers, zussen, grootouders, kleinkinderen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om zorgverlof op te nemen voor huisgenoten, buren, of andere bekenden.

Bij langdurend zorgverlof heeft de werknemer geen wettelijk recht op salaris.
Hij/zij heeft het recht op maximaal 6 maal het aantal werkuren per week over een periode van 12 maanden.
Dit betekent dat een werknemer die 40 uur per week werkt, recht heeft op 240 uren langdurig zorgverlof per 12 maanden. Vanaf het moment dat er voor het eerst langdurig zorgverlof opgenomen wordt, gaan de 12 maanden in.

Wanneer de werknemer ziek wordt tijdens het zorgverlof, dan kan hij/zij in overleg met de werkgever het zorgverlof stopzetten.
Mocht de werknemer werkloos raken, bijvoorbeeld door ontslag, dan stopt het verlof per direct.

Overige vormen

Wettelijk gezien heeft een werknemer in andere gevallen geen recht op onbetaald verlof. Desondanks kunnen de werkgever en werknemer toch samen afspraken maken om een dergelijk verzoek mogelijk te maken.

Ten behoeve van een voorbeeld wordt gesteld dat een werknemer voor een halfjaar op wereldreis wil. Hij/zij vraag vraagt aan de werkgever of er voor een periode onbetaald verlof genomen mag worden, en de werkgever gaat hiermee akkoord.

Het bovenstaande voorbeeld kan op de volgende manieren geregeld worden:

  1. De werknemer wordt voor 6 maanden op non-actief gesteld maar blijft wel indienst bij de werkgever. Gedurende deze periode bouwt de werknemer geen vakantiegeld, vakantiedagen, of pensioen op.
  2. De werknemer treedt uitdienst bij de werkgever en er wordt op voorhand een intentieverklaring afgegeven waarbij beide partijen akkoord gaan om het dienstverband voort te zetten nadat. Met de laatste optie sluit de werkgever bepaalde risico’s uit, bijvoorbeeld wanneer de werknemer ziek wordt of bij een ongeluk betrokken raakt.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.