Wat is een directeur grootaandeelhouder, kortweg DGA?

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) is de statutaire bestuurder van de vennootschap en is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen als tevens aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:
  • (Samen met zijn/haar echtgenoot) houder van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen
  • (Samen met zijn/haar echtgenoot) houder van een zodanig aantal aandelen, dat de overige aandeelhouders geen versterkte meerderheid hebben, als in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap
  • Statutaire bestuurders in de algemene vergadering van de vennootschap allen een (bijna) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen
  • Samen met zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad houder is van aandelen die ten minste 2/3e deel van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen
  • Zeggenschap in de algemene vergadering van de vennootschap door tussenkomst van een rechtspersoon.

Een DGA die niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar wel een inhouding ZVW?

De vennootschap draagt hiervoor dan dus geen premies werknemersverzekeringen af. Wel wordt er ZVW premie afgedragen, dit betreft het lage percentage als inhouding op het nettoloon. Dit wijkt af van reguliere werknemers, om dit te compenseren zijn er DGA’s die een ZVW bijdrage ontvangen maar in praktijk is dit regulier loon onder een andere noemer.

De kostprijs van een DGA loon is in bijna alle gevallen heel eenvoudig te bepalen omdat er geen kosten boven op de brutobedragen komt. 5.000.- euro loon kost dus ook 5.000.- euro, vakantierechten buiten beschouwing gelaten.

De wet schrijft voor dat een DGA verplicht is om het gebruikelijke DGA loon uit te betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld (44.000,- euro in 2016), maar indien 70% van het hoogste loon dit bedrag overstijgt zal dit bedrag moeten worden aangehouden. Of er voldoende middelen zijn om dit uit te betalen is hierin niet relevant, wel bestaan er mogelijkheden om een verlaagd DGA loon aan te vragen vanwege de opstart van het bedrijf of een aantoonbare parttime DGA functie. Dit verzoek wordt doorgaans door de accountant opgesteld daar de argumentatie veelal uit de financiële administratie moet komen. Voor de toetsing van het gebruikelijke loon mogen alle belastbare componenten mee worden geteld, dus ook vakantiegeld en de auto van de zaak, maar niet de kilometervergoeding of de 30% regeling voor expats.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.