Wet Aanpak Schijnconstructies – WAS

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2017 aangescherpt.
Het netto equivalent* van het wettelijk minimumloon dient namelijk per bankbetaling uitbetaald te worden aan de werknemer en mag dus niet meer contant aan de werknemer uitbetaald te worden. Het bedrag boven het netto equivalent van het Wettelijk minimumloon mag wel contant aan de werknemer uitbetaald worden.

Daarnaast dient de werkgever te verifiëren dat het opgegeven bankrekeningnummer daadwerkelijk van de werknemer zelf is. Door middel van een kopie bankpas en kopie paspoort te raadplegen is deze verificatie mogelijk en gegrond.
Indien het salaris naar een andere rekening, van bijvoorbeeld een schuldhulpverlener overgemaakt dient te worden, kan de werknemer de werkgever hiervoor machtigen.

Welke inhoudingen/verrekeningen zijn wel of niet toegestaan op het netto equivalent?
Er mogen verrekeningen plaatsvinden op het salaris, echter alleen op het deel dat hoger is dan het netto equivalent. Dit kan als gevolg hebben dat het langer duurt voordat de verrekening voltooid is.
Bij verrekeningen kun je denken aan bijvoorbeeld verkeersboetes.

Voor een aantal verrekeningen en inhoudingen geldt er een uitzondering en mogen wel ingehouden worden op het netto equivalent:

 • Kosten voor huisvesting.
  Hiervoor dient de werknemer een schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever. Voor huisvesting geldt een maximum van 25% van het minimumloon en de huisvesting moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
 • Kosten voor zorgverzekering.
  Voor de kosten van zorgverzekering dient een kopie van de zorgpolis overlegd te worden, waarbij een maximum geldt van de geschatte gemiddelde premie.
 • Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn er nog een aantal uitzonderingen.
  Inhoudingen voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting indien de werknemer ook hiervoor een schriftelijke volmacht verleend aan de werkgever.
  Tevens geldt er voor deze werknemers geen maximum percentage of bedrag op de voornoemde inhoudingen. Doordat werkgevers deze kosten kunnen inhouden, kan voorkomen worden dat zij in de schulden komen. De belangrijkste vaste lasten worden namelijk betaald.
 • Voorschotten op loon.
  Het loon is namelijk al uitbetaald, echter alleen op een ander tijdstip. Er dient wel een schriftelijke overeenkomst te zijn tussen werkgever en werknemer dat er een voorschot is uitbetaald, en dat deze op een bepaald moment ingehouden wordt op het loon.

Controle

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of werkgevers zich aan deze regels houden. Bij overtreding ervan zal de Inspectie een boete of dwangsom opleggen. De namen van de bedrijven die zijn gecontroleerd zullen zij ook bekend maken, ongeacht of de bedrijven de regels wel of niet naleven.

*Het wettelijk minimumloon waarop inhoudingen plaatsvinden die wettelijk verplicht zijn. Zoals de loonheffingen en eventuele pensioenpremies. Premies voor aanvullende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een WIA-hiaat verzekering, mogen alleen ingehouden worden als deze voldoen aan de voorschriften van de Pensioenwet. De Pensioenwet vormt dan de wettelijke basis.

Bron: rendement.nl, Rijksoverheid

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (max)dagloon, rekening houdend met het maximum dagloon van 232,90 euro (2022).

Lees meer

30% Regeling

De 30%-regeling houdt in dat de Nederlandse werkgever aan buitenlandse werknemers tot een maximum van 30% van het belastbaar loon inclusief vergoedingen kan verstrekken als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

Reiskostenregeling per oktober 2021

Vanaf oktober 2021 gaat de regeling voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding veranderen. Dit kán gevolgen hebben voor uw werknemers, maar dit is niet per definitie het geval. Hoe zit dat?

Lees meer

Thuiswerken in het buitenland

In coronatijd wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Wanneer een medewerker besluit dit niet in Nederland te doen, maar in een ander land, kan dit gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Lees meer

Vrije ruimte WKR 2021 naar 3%

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon wijzigt twee maal per jaar. Vanaf januari 2021 zijn dit de minimum bedragen die je als werkgever dient te hanteren

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Lees meer

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen.

Lees meer

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Lees meer

Heffingskortingen per 1 januari 2019

Heffingskortingen bestaan uit een belasting- en premiedeel. Het belastingdeel van de heffingskortingen wordt loonheffingskorting genoemd.

Lees meer

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Lees meer

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Lees meer

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.